nadpiss

Konferencie Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti
EKOMSTAT 2019Vážené kolegyne a vážení kolegovia,

srdečne vás pozývame na 33. vedeckú konferenciu EKOMSTAT 2019 s tematikou Kvantitatívne metódy na podporu rozhodovania vo vedecko-výskumnej, odbornej a hospodárskej praxi, ktorý sa uskutoční v Trenčianskych Tepliciach, v DSZSU v termíne od 2. júna do 5. júna 2019.

Ciele konferencie:
oboznámenie sa, diskusia a prezentácia vybraných metód na podporu rozhodovania vo vedecko-výskumnej, odbornej a hospodárskej praxi, výsledkov matematickej a ekonomickej štatistiky, makroekonomických prognóz a spracovania údajov pre potreby ekonomických analýz, marketingových výskumov, riadenia kvality a ich softvérového spracovania v praxi, analýz rozličných činnosti, filozofických aspektov a iných oblastí.

Dôležité termíny:
Prihlásenie účasti: 15. apríl 2019,
zaslanie abstraktu: 15. apríl 2019,
úhrada registračného poplatku: 1. máj 2019,
zaslanie konečnej verzie príspevku: 15. máj 2019.

Prihlásenie účasti (registrácia na vedeckú konferenciu) prebieha elektronicky, priamo na tejto webovej stránke. Prihlasovací formulár sa Vám objaví nižšie, po prihlásení používateľským kontom. V prihlasovacom formulári na konferenciu môžete špecifikovať detaily Vašej účasti. Do časti Poznámky k prihláške prosím uveďte Vaše požiadavky ohľadom prezentácie, ubytovania a stravovania (napríklad na ktorých dňoch konferencie sa zúčastníte, kedy budete prichádzať a odchádzať a pod.).
K podaniu záväznej elektronickej prihlášky na konferenciu je potrebné, aby ste mali používateľské konto na stránke www.ssds.sk. Používateľské konto si môžete vytvoriť v časti Registrácia (viď v hornom menu stránky).

Zaslanie abstraktu resp. konečnej verzie príspevku tiež prebieha elektronicky, priamo na tejto webovej stránke. K zaslaniu abstraktu resp. príspevku je potrebné, aby ste boli elektronicky prihlásený na 33. vedeckú konferenciu EKOMSTAT 2019, a až potom sa Vám objaví formulár na posielanie súborov. Pomocou formulára môžete postupne poslať aj viac súborov (abstrakt, príspevok, prílohy a pod.), vždy sa treba vrátiť na túto podstránku a zopakovať postup posielania súborov. K posielaniu súborov je potrebné, aby ste boli prihlásený na webovej stránke www.ssds.sk svojim používateľským kontom. Zaslané príspevky budú publikované v Zborníku príspevkov a vybrané príspevku môžu byť po absolvovaní recenzného procesu zaradené na publikovanie vo vedeckom recenzovanom časopise Forum Statisticum Slovacum.

Spôsob úhrady registračného poplatku:
Konferenčný poplatok je 60 EUR/deň, zahŕňa účasť na prednáškach, ubytovanie, stravu, občerstvenie počas prestávok a účasť na spoločenskom programe. Uvedená suma konferenčného poplatku je platná v prípade ubytovania v mieste konania vedeckej konferencie – Domove speváckeho zboru slovenských učiteľov (DSZSU). V prípade naplnenia kapacitných limitov bude suma konferenčného poplatku znížená a ubytovanie si bude účastník riešiť individuálne.
Konferenčný poplatok je možné uhradiť do 1. mája 2019 bankovým prevodom na účet SŠDS: IBAN: SK33 7500 0000 0040 2124 4256, SWIFT kód: CEKOSKBX, variabilný symbol: 1903, v poznámke platby prosím uveďte Vaše meno, priezvisko a názov konferencie (EKOMSTAT2019).

Kontaktné osoby:
Ing. Ivan Lichner, PhD.
Ekonomický ústav SAV
Adresa: Šancová č. 56, 811 05 Bratislava
E-mail: ivan.lichner@savba.sk
Telefón: 02/ 5249 7053
Klapka: 137


Ďalšie podrobnosti o vedeckej konferencii EKOMSTAT 2019 nájdete na pravej strane tejto stránky (dokumenty na stiahnutie).Miesto konania: Trenčianske Teplice, Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov (DSZSU)
Dátum konania od: 2. jún 2019
Dátum konania do: 5. jún 2019
Organizátor: Slovenská štatistická a demografická spoločnosť,
Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied
Kontaktný email: ivan.lichner@savba.sk
Podrobné informácie: Pozvánka na konferenciu