nadpiss

Kontakty a informácie o SŠDSKontakty

Kontaktná adresa:
Slovenská štatistická a demografická spoločnosť
Miletičova 3, 824 67 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 00178764
DIČ: 2021504276

E-mail:
doc. Ing. Iveta Stankovičová, PhD. - predsedníčka SŠDS
Iveta.Stankovicova(at)fm.uniba.sk

doc. Mgr. Ing. Martin Boďa, PhD. - vedecký tajomník SŠDS
Martin.Boda(at)umb.sk

Bankové spojenie

Bankové spojenie:
Československá obchodná banka, a.s.
Michalská 18, 815 63 Bratislava
Číslo účtu: 4021244256/7500
IBAN: SK33 7500 0000 0040 2124 4256
SWIFT kód: CEKOSKBX

Informácie pre platby na účet SŠDS:
SŠDS nie je platcom DPH.
Pri platbe vložného na účet je potrebný uviesť variabilný symbol akcie SŠDS. Do informácie pre prijímateľa pri platbe treba uviesť priezvisko platiteľa, resp. účastníka akcie SŠDS.